Klubben

Den 23 april 1963 bildades Dals Eds Båtklubb på Mühlbocks hotell. En interimsstyrelse bildades där Nils Hagman (sammankallande), Artur Ljungcrants, Kjell Magnusson, Rolf Johansson och Torgny Larsson ingick. Deras första uppgift blev att inkomma med förslag på stadgar samt att värva medlemmar till båtklubben. Turistföreningens ordförande Georg Zakariasson var närvarande på mötet och deklarerade ett starkt intresse för tillkomsten av en båtklubb och vad detta kunde föra med sej för turismen. Idag är vi över 300 medlemmar. Sedan år 1991 arrenderar båtklubben hamnområdet av Dals-Eds kommun. Båtklubben ansvarar för all skötsel av verksamheten, samt underhåll av bryggor, kajer och byggnader. 10 båtplatser har under åren byggts ut till dagens drygt 130 båtplatser. I hamnen erbjuder vi 10 st gästplatser för båtar, med tillgång till de flesta bekvämligheter. Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen, Vänern Väst Dalslands Kanal VVDK.

Syftet med båtklubben är att tillvarata medlemmarnas intressen och främja båtsporten. Att verka för god sjösäkerhet, miljövård samt ett gott kamrat- och sjömanskap och en aktiv fritidsverksamhet.

Dals Eds Båtklubb är en ideell förening.

IMG_2134.jpeg

Avgifter

Alla avgifter betalas in på bankgiro 137-7969, eller vid betalning från utlandet via IBAN SE98 8000 0823 4700 3596 3339, BIC SWEDSESS
 

Kassör
Anders Janzon, 070-654 71 66

e-post: anders@debk.se

MEDLEMSAVGIFT

250 kr/år

Inklusive miljöavgift.
En extra familjemedlem kan läggas till för 25 kr/år.

BÅTPLATSAVGIFT

220 kr/m

Medlemsskap krävs. Arbetsavgift tillkommer, se nedan.
Priset gäller per breddmeter mellan Y-bommar.
Exempel: En plats som är 2,5 m bred kostar 550 kr/år.
För D-bryggan är årsavgiften 990 kr.

TEMPORÄR PLATS BRYGGA D

400 kr/månad

Medlemsskap krävs.
Max en månad, ligger man längre än en månad debiteras full årsavgift + arbetsavgift utöver den månad man redan betalat.

ARBETSAVGIFT

880 kr/år

Arbetsavgiften läggs ovanpå båtplatsavgiften.
Varje medlem kan välja att arbeta av denna. En arbetsdag ger 220 kr tillbaka. Ingen medlem kan arbeta av mer än 880 kr/år. Arbetsdagar dras av på nästa års arbetsavgift. Innestående arbetsdagar ersätts ej vid uppsägning av båtplats.

EL

200 kr/år plus 2,50 kr/kWh

Elmätare skall användas. Elmätare skall lämnas för avläsning senast sista båtupptagningsdagen, efter den 31/12 påföres en förseningsavgift på 50 kr. Vid användande av el utan elmätare debiteras en straffavgift á 200 kr, samt att elen kopplas ur.
Tillfällig elanvändning ingår i hamnavgiften, tex för tvättning av båt i samband med sjösättning/upptagning.

Kontaktperson för elmätare är Vidar Simensen.

KLUBBNYCKEL

100 kr

Depositionsavgift. Kontaktperson för klubbnycklar är Vidar Simensen.

 
Medlemsartiklar

Collegetröja: 280 kr
T-tröja: 150 kr

Keps: 150 kr

Vimpel: 90 kr

Vår klubbvimpel är designad av Annalisa Johnsson. Knipan på vimpeln är en trevlig och periodvis talrikt förekommande fågel i vårt sjösystem. Den symboliserar både motor och segel. Båtar som är registrerade i Dals Eds Båtklubb bör föra klubbvimpel, den får föras alla tider på dygnet. Den föres normalt under styrbords vantspridare, eller på gösstake (motorbåtar).

28710873-7nnR8.jpg
Styrelsen

VIDAR SIMENSEN

Ordförande

vidar@debk.se

076-781 10 58

PO WAHRNBERG

Vice Ordförande

ANDERS JANZON

Kassör

anders@debk.se

070-654 71 66

PETER ANDERSSON

Assisterande kassör

peter@debk.se

070-275 76 32

VAKANT

Sekreterare

-

STANLEY MOSSBERG

Assisterande sekreterare

stanley@debk.se

070-542 83 97

LARS INGE FAHLÉN

Styrelseledamot

LASSE UGLAND

Miljö och säkerhet

+47 95 300 190

LENNART APPELGREN

Hamnansvarig

070-607 54 42

SÖLVI LINDELÖFF

Aktivitetsansvarig

solvi@debk.se

076-817 29 05

TINA ÖSTLING

Ungdomsansvarig

-

ULRIK ZAKARIASSON

Medlemsansvarig

ulrik@debk.se
070-947 44 16