Personuppgiftspolicy
2018-05-25

Inledning
I denna personuppgiftspolicy hittar du information om vilka personuppgifter vi samlar in och varför, hur vi hanterar dessa personuppgifter samt hur länge de lagras.
Vi informerar dig också om vilka rättigheter du har i förhållande till oss.

Om du har frågor som rör vår personuppgiftshantering är du alltid välkommen att höra av dig till oss:

Dals Eds Båtklubb
Box 119
668 22 Ed
medlem@debk.se

Information till medlemmar
Vi sparar personuppgifter om dig när du blir medlem.
Detta görs för att kunna upprätthålla klubbens åtaganden samt tillhandahålla information. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig
Dals Eds Båtklubb, org.nr. 865000-9601, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter och tar ansvar för att denna behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund
Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig såsom köp, hyra, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. 
Därutöver används uppgifterna för att informera om klubbens aktiviteter och händelser. 

Behandlingen grundas på det avtal och de ömsesidigt rättsliga förpliktelser som uppstår till exempel vid köp eller hyra.
Annan information skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig. 

Data som behandlas är det du själv uppger när du blir medlem hos oss, köper eller hyr, eller kontaktar oss exempelvis via epost eller telefon. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor. 
Ingen personlig information lagras i våra cookies.

Överföring av uppgifter 
Vi använder oss av flera leverantörer för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Vi samarbetar endast med parter som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.
Dina uppgifter kommer aldrig att användas till något annat än det som informerats om utan ditt samtycke. De kommer aldrig säljas till annan part. 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag.

Lagring och gallring 
Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis. 

Dina rättigheter som registrerad 
Du har rätt att:

  •  När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke
  •  Spärra dina uppgifter för marknadsföring
  • Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
  • Begära att bli raderad. 

Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. 

Registerutdrag 
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas. Begäran om registerutdrag görs genom att kontakta oss på medlem@debk.se eller vår postadress Dals Eds Båtklubb, Box 119, 668 22 Ed.

Säkerhet 
Dals Eds Båtklubb vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. 

Sammanställning av Dals Eds Båtklubbs personuppgiftsbehandling
 

För dig som medlem

Vi sparar personuppgifter om dig när du blir medlem. Detta görs för att vi ska kunna tillhandahålla avtalad tjänst och ge dig erbjudanden som passar dina behov.
 

Ändamål med behandling Utskick av faktura, förnyelseavier och andra brev/meddelanden som är förknippade med medlemsskapet
Vilken laglig grund har vi för behandlingen Fullgörande av avtal och intresseavvägning
Personuppgifter som behandlas En eller flera uppgifter som namn, adress, telefon och e-postadress
Hur länge sparas uppgifter? Så länge du har en kundrelation med oss och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis


 
För dig som köper eller hyr

Betalningsinformation samlas in av den leverantör som anges vid köptillfället. Dals Eds Båtklubb sparar inga kort- eller bankuppgifter. Vi behöver vissa uppgifter för att kunna genomföra köpet, hantera eventuella reklamationer samt i marknadsföringssyfte kunna erbjuda liknande produkter.
 

Ändamål med behandling Hantera köp eller hyra
Vilken laglig grund har vi för behandlingen Fullgörande av avtal och intresseavvägning
Personuppgifter som behandlas E-postadress och vid kortköp även namn
Hur länge sparas uppgifter? Så länge du har en kundrelation med oss och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis


 
För dig som kontaktar Dals Eds Båtklubb

Ändamål med behandling Hantera frågor, reklamationer och supportärenden
Vilken laglig grund har vi för behandlingen Intresseavvägning
Personuppgifter som behandlas Kontaktuppgifter och vid behov identitetsuppgifter som
kundnummer
Hur länge sparas uppgifter? Så länge det är nödvändigt för att hantera ärendet