Ordningsföreskrifter för hamnområdet

 1. Det åligger varje medlem att taga del av och följa båtklubbens gällande ordningsföreskrifter.
 2. Båtägare måste ha en gällande ansvarsförsäkring.
 3. Båtplats får endast nyttjas av den medlem som står för platsen. Båtplats får inte utlånas/överlåtas. Han/hon får förtöja valfri båt som medlem äger och innehar giltig försäkring för. Medlem med båtplats äger rätt till vinteruppställning i hamnen utan kostnad.
 4. Har inte avgift erlagts i rätt tid kan tillstånd för båtplatsen återkallas. Betalningsskyldighet kvarstår.
 5. Efter sjösättning städar båtägaren båtplatsen och ställer pallvirke och täckning på anvisad plats. Platsen för vinteruppställning skall vara städad före 1 juni.
 6. Båtägaren är skyldig att hålla båten förtöjd med ryckdämpare, fendrar samt förtöjningsgods av sådan kvalitet och på sådant sätt att båt, brygga och bommar ej skadas.
 7. Förtöjningsmaterial på bryggor skall vara borttaget före den 1 november. Sedan kommer styrelsen rensa bryggor. För bortplockat material ansvaras ej.
 8. Båtägare är skyldig att byta ut förtöjningsgods som underkänts av hamnkapten.
 9. Båttrafik inom hamnområdet - iakttag varsamhet och sänk farten, max 3 knop.
 10. Grillning i hamnområdet sker endast på avsedd plats, vid klubbhuset.
 11. Bryggor får ej användas som upplagsplats för jollar, material, mm.
 12. Bilparkering inom hamnområdet är endast tillåten på avsedd plats.
 13. Med hänsyn till boende i båtar, husvagnar och kringliggande fastigheter, får störande aktiviteter ej förekomma efter kl 23.00.
 14. Vi medlemmar i Dals Eds Båtklubb värnar om miljön. Lämna ditt avfall på anvisad plats.
 15. Erfordras elström skall elmätare användas. Hyra/år 200 kr/år plus 2 kr/kWh. Elmätaren skall vara synlig för kontroll. Elkablar som är anslutna utan elmätare kommer att borttagas. Elansvarig Vidar Simensen svarar på frågor. Straffavgift vid användande av el utan elmätare debiteras med 200:-, samt urkoppling av el.
 16. Båtar bottenmålade med giftfärg får inte tvättas på hamnens område. Det är tillåtet att tvätta båtar målade med epoxyfärg (2-komponent). Vid slipning, skrapning eller annan bearbetning skall det avlägsnade materialet samlas ihop och deponeras på kommunens miljöstation.
 17. Vid boende i båt i mer än 14 dygn, skall detta godkännas av styrelsen.
 18. Alla båtar som ligger i hamnen skall vara sjödugliga och körbara.
 19. Fiske samt bad från bryggor är förbjudet.
Dals Eds Båtklubb 2014 (uppdaterad 2017)