Hamnförordning

 1. Det åligger varje medlem att ta del av och följa båtklubbens gällande ordningsregler.
 2. Båtägare rekommenderas ha en gällande ansvarsförsäkring.
 3. Båtplats får endast nyttjas av den medlem som står för platsen. Båtplats får inte utlånas/överlåtas eller uthyras i andra hand utan båtplatsansvarigs medgivande. Medlem med båtplats äger rätt till vinteruppställning i hamnen (utomhus) utan kostnad.
 4. Har inte avgift erlagts i rätt tid kan tillstånd för båtplatsen återkallas. Betalningsskyldighet kvarstår.
 5. Efter sjösättning städar båtägaren båtplatsen och ställer pallvirke och täckning på anvisad plats. Platsen för vinteruppställning skall vara städad före 1 juni.
 6. Båtägaren är ersättningsskyldig för skador på bryggor och bommar orsakade av bristande aktsamhet eller bristfällig förtöjnjng.
 7. Förtöjningsmaterial på bryggor och bommar skall vara borttaget före den 1 november, sedan rensas bryggor och bommar. För bortplockat material ansvaras ej.
 8. Båttrafik inom hamnområdet - iakttag varsamhet, max 3 knop.
 9. Grillning inom hamnområdet får endast ske på avsedd plats vid klubbhuset.
 10. Bryggor får inte användas som upplagsplats för jollar, material, mm.
 11. Bilparkering inom hamnområdet är endast tillåten på avsedd plats.
 12. Störande aktiviteter får ej förekomma efter kl 23:00.
 13. Dals Eds Båtklubb värnar om miljön. Lämna ditt avfall på anvisad plats.
 14. Erfordras elström skall elmätare användas. Hyra 200 kr/år plus 2,50 kr/kWh. Elmätaren skall vara synlig för kontroll. Elkablar som är anslutna utan mätare kommer att borttagas. Straffavgift för elanvändning utan mätare debiteras med 200 kr, samt urkoppling av el. Tillfällig elanvändning för tvättning av båt vid sjösättning/upptagning ingår i hamnavgiften. Elansvarig Vidar Simensen svarar på frågor.
 15. Båtar bottenmålade med giftfärg får inte tvättas på hamnens område. Det är tillåtet att tvätta båtar målade med epoxyfärg (2-komponent). Vid slipning,skrapning eller annan bearbetning skall det ihopsamlade materialet  deponeras på kommunens miljöstation.
 16. Boende i båt mer än 14 dygn skall godkännas av styrelsen.
 17. Alla båtar som ligger i hamnen skall vara sjödugliga och körbara.
 18. Fiske samt bad från bryggor är förbjudet.
Dals Eds Båtklubb 2019-11-18